KVKK

About KVKK

KVKK GİZLİLİK VE GÜVENLİK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Web Özel Yazılım  (Bundan böyle Webozelyazilim olarak anılacaktır.) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni, Webozelyazilim tarafından işletilmekte olan www.webozelyazilim.com internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Bu yönüyle, Webozelyazilimolarak üyelerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

1.    Veri Sorumlusu

Webozelyazilim, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli müşterilerimizi kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu: Web Özel Yazılım  (“Webozelyazilim”) Adres: İstanbul

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, güncelliği aktive ederek, meşru bir şekilde işleyecektir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Webozelyazilim tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak, şu amaçlar kapsamında işlenmektedir:

•    Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi

•    Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

•    Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

•    Şirketimiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi üyelik başvuru ve üye olunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile bültenlere kaydolunması halinde güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi,

•    Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve mağaza kart işlemleri ve bunlara ilişkin bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,

•    Müşterilerimize özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,

•    Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,

•    Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

•    Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

•    Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,

•    Müşterileri değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),

•    Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,

•    Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

•    Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,

•    İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,

•    Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, şubeleri, mağazaları, ofisleri, internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir.

Kanun gereğince Webozelyazilim, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleri de alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

2.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Webozelyazilimçalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, şirketimiz danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda, işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde (Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

3.    Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yine yukarıda 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Webozelyazilim faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulması ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz müşterimizden veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, bugüne kadar açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar, internet sitelerimize giriş yaparken, bizimle iletişime geçerken açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz formlar ile toplanmakta olup, bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Webozelyazilim’in kişisel verileri işlemesinin Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

4.    Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:    

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta ("KEP") adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz, İstanbul adresimize kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi e-posta ile gönderebilirsiniz.

Webozelyazilim Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Webozelyazilim, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, Web Özel Yazılım (Bundan böyle Webozelyazilim olarak anılacaktır.) tarafından işletilmekte olan www.webozelyazilim.com  internet sitesi aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz hakkında tarafınızdan onay alınması amacıyla hazırlanan açık rıza metnidir.

Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kanun’a uygun olarak, Webozelyazilim insan kaynakları, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, organizasyonların yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ve/veya üye ve izleyici alışkanlıklarının saptanması, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi belirlemek, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, talep ve şikâyetlerin takibini yapabilmek adına, kimlik kategorisi kapsamında ad ve soyadınız, iletişim kategorisi kapsamında cep telefonu numaranız ve kişisel mail adresiniz, mesleki deneyim kategorisi kapsamında pozisyon/meslek bilgileriniz, müşteri işlem kategorisi kapsamında fatura ve firma bilgileriniz, Webozelyazilim işyeri ve müşterilerine/üyelerine hizmet sunduğu, işbirliği içerisinde olduğu destekleyici firma/şirket/kurum/kuruluş tarafından sunulun hizmet, forum, konferans, aktivite, lansman gibi hizmet alanlarında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarınız, Webozelyazilim’in mevzuattan ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi ve/veya şirket tanıtım broşürlerinde ve dijital platformlarda paylaşması için ve/veya bilgi teknolojileri korumaları alanında azami tedbirleri alması için ve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Webozelyazilim’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında açık rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Web Özel Yazılım  (Bundan böyle Webozelyazilim olarak anılacaktır.) Veri Sorumlusu olarak, müşterilerimizin kişisel bilgilerini güvence altına almak konusunda gerekli çabayı gösteriyoruz. Bunun için dünya standartlarında ağ, veri ve fiziksel güvenlik koşullarının sağlandığı bir ortamda hizmet sunarken, değişen şartlara göre güvenlik konusundaki politika ve uygulamalarımızı değerlendirerek gerekli güncellemeleri düzenli olarak yapıyoruz.

SSL

Webozelyazilim sunucularında kullanılan SSL, kullanıcılarımız ve sistem arasındaki verilerin şifrelenerek güvenli şekilde transferini temin ediyor. Kullanılan şifreleme, bankalarda kullanılan şifreleme standartları ile aynı kalite standartındadır.

KULLANICI ERİŞİMİ

Sizin tarafınızdan kullanıcı olarak davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi bulunmaz. Yalnızca, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, hesabınız içinden vereceğiniz izin üzerine yetkilendirilmiş Webozelyazilim personeli destek amacıyla verinize ulaşacaktır.

KULLANICI ŞİFRELERİ

Kullanıcıların güçlü şifre yaratması beklenmektedir ve yarattıkları şifrelerin gizliliğinden kullanıcıların kendileri sorumludur. Çoklu sayıda yanlış giriş yapılması durumunda kullanıcı hesabı bloke edilir. Uzun süre açık kalan oturumlar otomatik olarak kapatılır.

VERİ PAYLAŞIMI

Veri gizliliğini kullanıcı sözleşmemiz çerçevesinde korumayı taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımıza, iş ortaklarımızla birlikte katma değerli hizmetler sunuyoruz. Örneğin, elektronik fatura hizmeti, kredi kartı ile online tahsilat hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetleri aktive eden kullanıcılarımızın, bu hizmetleri kullanımı esnasında, mevzuata uygun bir şekilde ilgili firmalarla bir veri paylaşımı söz konusudur.

VERİ YEDEKLEMESİ

Olası teknik problemlere karşı verileriniz günlük olarak yedeklenir ve her bir yedek 2 hafta süreyle saklanır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kimsenin tahmin edemeyeceği şifre belirleyin.

Şifrenizi kimse ile paylaşmayın.

Şifrenizi herhangi bir kâğıda yazarak ortada bırakmayın.

Tarayıcınızı güncelleyin ve sadece www.webozelyazilim.com adresinden giriş yaptığınıza emin olun.

Webozelyazilim, kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır. Webozelyazilim tarafından alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dâhilinde sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Webozelyazilim tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklendirilebilir:

•    Webozelyazilim içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişisel verilere erişimi sınırlı tutmak,

•    Sızma (penetrasyon) Testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemleri almak,

•    Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak, sızma testleri uygulamak,

•    Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak,

•    Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek,

•    Kâğıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmesi,

•    Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılması gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, www.webozelyazilim.com adresinde yer alan sitemize ("Site") üye olarak kaydolan kişiler ("Kullanıcı(lar)") tarafından, Web Özel Yazılım  (Bundan böyle Webozelyazilim olarak anılacaktır.) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Webozelyazilim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Kullanıcı tarafından Site'ye eklenen içerikler Kullanıcı'nın sorumluluğunda olmakla birlikte Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen, Aydınlatma Metni’nin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda Webozelyazilim, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcı’ya taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı'nın Site'deki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Webozelyazilim’in hizmetlerinin Kullanıcı'ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Webozelyazilim, Kullanıcı'nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Site üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar'dan talep edilen bilgiler, Webozelyazilim tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Webozelyazilim, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için,  Webozelyazilim gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı'nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Webozelyazilimin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Webozelyazilim, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Webozelyazilim’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site'de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Web Özel Yazılım (Bundan böyle Webozelyazilim olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilir.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Webozelyazilim olarak vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, www.webozelyazilim.com internet sitesi üzerinden temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu beyanı onaylayarak, Webozelyazilim’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Webozelyazilim tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, www.webozelyazilim.com internet sitesine sağladığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Webozelyazilim’e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Webozelyazilim’e temin edeceğimi,

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Webozelyazilim’e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Share